The Tower Of Aims

Particle board, acrylic
125x145x90 cm, 2017

An object and accompanying video refer to the story of the Tower of Babel.

***

It is common that people, and especially artists, set as big goals as people from Babel — leave a trace behind. But is it really important for man and his interior?

We strive for greater challenges and commitment to exceptional matters. Sometimes we are not even able to stop and think where we are going. For what? What are we gaining by reaching the top of our plans and aspirations?

Wieża Dążeń

płyta wiórowa, akryl
125x145x90 cm, 2017

Dana forma przestrzenną oraz towarzyszące jej wideo odnosi się do opowieści o Wieży Babel.

***

Często ludzie, a zwłaszcza artyści, stawiają sobie wielkie cele – zostawić po sobie ślad. Ale czy jest to naprawdę ważne dla człowieka i jego wnętrza?

Dążymy do większych wyzwań i zaangażowania w wyjątkowe sprawy. Czasami nawet nie jesteśmy w stanie zatrzymać się i zastanowić się, dokąd idziemy. I po co? Co zyskujemy docierając do szczytu swoich planów i dążeń?

***

Zdjęcia z wystawy „Wieża Babel kontra przestrzeń”, Oranżeria, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa, 2017

Вежа Прагнень

дошка ДВП, акрил
125x145x90 см, 2017

Просторова форма і супутнє відео беруть початок з історії про Вавилонську вежу.

***

Часто люди, особливо митці, ставлять перед собою величні цілі — залишити після себе слід. Але що це значить для самої людини і її внутрішнього світу?

Ми тяжіємо до амбітніших завданнь і зайняті винятковими справи. Іноді так захоплюючись ними, що не можемо зупинитися і подумати: куди ж ми прямуємо? Для чого? Що ми отримаємо, досягнувши вершини своїх прагнень і мрій?

***

Фото з виставки «Вавілонська Вежа vs Простір», Оранжерея, Музей Палацу Короля Яна III у Віланові, Варшава, 2017

Alina POTEMSKA: The Tower Of Aims / Alina POTEMSKA: Wieża Dążeń / Аліна ПОТЕМСЬКА: Вежа прагнень / Алина ПОТЕМСКАЯ: Башня стремлений

Alina Potemska (illustrator) / Alina Potemska (ilustrator) / Аліна Потемська (ілюстратор) / Алина ПОТЕМСКАЯ (иллюстратор)