Alphabet Of (Dis)Agreement

Acrylic, threads, pins
218x340 сm, 2017

This work is an interactive game that refers to the old Indian story of the elephant and blind men. According to the parable, each man touched one part of an elephant’s body, but never the whole animal. Despite the individual descriptions presented by the blind men, compiling all narratives the overall picture completely distorted what an elephant looks like.

This work encourages viewers to collaborate on the opening of three options to create shapes and invites you to create your own interpretation of the parable and reality.

***

Even we use the same language, how often someone’s words sounds for us as empty and completely incomprehensible. We talk without having to bother to think about the interests of others. Do we understand at all?

How important is it at this point to find a way to communicate with each other. How such a great can we enrich ourselves by accepting the diversity of each person by accepting each other.

***

Game rules:

  • find another person for collaboration
  • use separate twine to link points in the order from 2 to 9
  • see what happens!
  • After game, disconnect points for the next players

Alfabet (Nie)Porozumienia

akryl, sznurek, gwoździ
218x340 сm, 2017

Praca jest interaktywną grą, która nawiązuję do tematu staroindyjskiej przypowieści o słoniu i niewidomych. Według przypowieści każdy z graczy dotykał jednej części ciała słonia, jednak, nigdy całego zwierzęcia. Mimo, że jednostkowe opisy prezentowane przez niewidomych były z ich perspektywy bardzo wierne, to przy zestawieniu wszystkich narracji na temat tego samego zwierzęcia, całościowy obraz zupełnie zniekształcał to jak wygląda słoń w naturze.

Dana praca zachęca widzów do współpracy przy otworzeniu trzech opcji stworzenie kształtów oraz zaprasza do stworzenia własnej interpretacji przypowieści i rzeczywistości.

***

Nawet kiedy używamy tego samego jeżyka, jak często odbieramy czyjeś słowa jako puste i zupełnie niezrozumiale dla nas dźwięki. Mówimy swoje nie zadając sobie trudu aby pomyśleć o interesach innych. Czy w ogóle się rozumiemy?

Jak ważne w tym momencie odnalezienie sposobu porozumienia się miedzy sobą. Jak bardzo możemy się ubogacić, przyjmując różnorodność każdego człowieka, przyjmując siebie nawzajem.

Zdjęcia z wystawy „Wieża Babel kontra przestrzeń”, Oranżeria, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa, 2017

«Алфавіт (не)порозуміння»

цвяхи, гумка, дошка ДВП, акрил
218x340 см, 2017

Робота являє собою інтерактивну гру, яка посилається на тему давньої індійської притчі про слона і сліпих. Згідно з притчею, кілька мудреців хотіли дізнатись яким є слон, тому що ніколи раніше не бачили його. Кожен з них торкавсятися тільки певної частини тіла слона. Хоча окремі описи, представлені сліпими насправді описували їх досвід, поєднавши всі історії разом, не творилось нічого подібно на слона.

Робота піднімає питання закликає глядач до співпраці у відкритті трьох варіантів для створення фігур і пропонує вам створити свою власну інтерпретацію притчі і реальності.

***

Правила гри:

  • знайти співгравця;
  • починаючи з двох різних сторін, об’єднати точки по порядку;
  • подивитись, що вийде!
  • тепер створіть власну фігуру!

Фото з виставки «Вавілонська Вежа vs Простір», Оранжерея, Музей Палацу Короля Яна III у Віланові, Варшава, 2017

Alina POTEMSKA: Alphabet Of (Dis)Agreement / Alina POTEMSKA: Projekt „Alfabet (Nie)Porozumienia” / Аліна ПОТЕМСЬКА: Алфавіт (не)порозуміння / Алина ПОТЕМСКАЯ: Алфавит (не)понимания

Alina Potemska (illustrator) / Alina Potemska (ilustrator) / Аліна Потемська (ілюстратор) / Алина ПОТЕМСКАЯ (иллюстратор)